Івано-Франківська міська
організація профспілки працівників
освіти і науки України

Календар подій

<<  <  Червня 2019  >  >>
 пн  вт  ср  чт  пт  сб  нд 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Наші друзі

Сайт Федерації профспілок України
ЦК Профспілки, офіційний сайт
Міністерство освіти і науки України
Івано-Франківська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України
Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Результат пошуку зображень за запитом "проект закону про загальну середню освіту"Івано-Франківська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України, громадська організація КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ м. Івано-Франківська повідомляє Вам, що 29.05.2018р. відбулось спільне засідання президії міськкому Профспілки та правління ради директорів щодо винесеного для громадського обговорення  проект Закону України «Про повну загальну середню освіту».

        

За результатами засідання  відзначаємо:

1. Документ містить низку концептуальних змін, зокрема щодо трудових прав та гарантій педагогічним працівникам;

2. Вироблено консолідовану позицію, та сформовано пропозиції  щодо запропонованого проекту Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

3. Прийнято рішення про направлення до всіх владних органів сформованих пропозицій.

 

Пропозиції до проекту Закону України «Про повну загальну середню освіту»:

  1. 1.Стаття 12. Формування класів (груп) у закладах загальної середньої освіти

П. 8. За письмовими зверненнями батьків учнів керівник закладу загальної середньої освіти приймає рішення про створення групи (груп) подовженого дня, фінансування якої (яких) здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством. – викласти у такій редакції: «За письмовими зверненнями батьків учнів керівник закладу загальної середньої освіти приймає рішення про створення групи (груп) подовженого дня, фінансування якої (яких) здійснюється за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та за інші кошти, не заборонені законодавством.»

  1. 2.Стаття 23. Робочий час, педагогічне навантаження та оплата праці педагогічних працівників

П. 6. Розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої освіти затверджується його керівником., доповнити такими словами: «та погоджується з профспілковим комітетом закладу»

П. 8. Педагогічні працівники, які досягли пенсійного віку, можуть продовжити педагогічну діяльність у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти виключно на основі строкових трудових договорів (контрактів), що укладаються строком не більше ніж на 1 рік і можливим щорічним укладанням нових контрактів строком не більше ніж на 1 рік. – вилучити.

П.8 Суперечить Конституції України, а саме:

Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Стаття 8.В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан.

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється.

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

  1. 3.Стаття 30. Заклад загальної середньої освіти

Підпункт 2, пункту 1., замінити такими словами: «Заклад загальної середньої освіти може мати самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в фінансових установах та може мати бланки, печатки та штампи зі своїм найменуванням та символікою.

  1. 4.Стаття 37. Керівник закладу загальної середньої освіти

Підпункт 6, пункту 4. Керівник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний:

затвердити правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки працівників закладу; - вилучити.

Відповідно до ст..142 КЗпП України: «Трудовий розпорядок на пiдприємствах, в установах, органiзацiях визначається правилами внутрiшнього трудового розпорядку, якi затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу i профспiлкового комiтету на основi типових правил.»

  1. 5.Стаття 38. Обрання, призначення та звільнення керівника закладу загальної середньої освіти

П.4. Для проведення конкурсу засновник формує та затверджує конкурсну комісію, чисельність якої має становити від 5 до 15 осіб. замінити словами: «Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 4 до 16 осіб» - відповідно дотипового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 28.03.2018 № 291 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2018 р. за № 454/31906

Підпункт 4,пункту 4: «До участі в роботі конкурсної комісії винятково з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники загальних зборів трудового колективу та/або батьківського самоврядування закладу загальної середньої освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс, громадського об’єднання керівників закладів освіти, первинної профспілкової організації тощо.» замінити словами: «Керівник державного, комунального закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, до складу якої входять представники засновника, профспілкового комітету, громадського об'єднання батьків учнів (вихованців) та громадського об'єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого засновником на підставі Типового положення, затвердженого Міністерством освіти і науки України. (5.3.6. Галузевої угоди)

Пункт 4 доповнити такими словами: «Для проведення конкурсу засновник затверджує персональний склад конкурсної комісії з рівною кількістю представників кожної із сторін.» - відповідно дотипового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 28.03.2018 № 291 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2018 р. за № 454/31906

Підпункт 4, пункту 13. «Підставами дострокового звільнення керівника закладу загальної середньої освіти, які мають бути передбачені у строковому трудовому договорі, є:

порушення вимог цього Закону щодо мови освітнього процесу, наповнюваності класів;» вилучити слова : «наповнюваності класів»

 

6. Стаття 58. Фінансово-господарська діяльність закладів загальної середньої освіти

П.6. викласти у такій редакції: «Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі загальної середньої освіти визначається керівником відповідно до законодавства. За рішенням керівника закладу загальної середньої освіти бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно закладом освіти або через централізовану бухгалтерію» - відповідно до частини 5, ст..43 Розділу XII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про освіту» прийнятого 05.09.2017р.

Розділ X, ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Вилучити підпункти 1 та 2, пункту 3., а саме: Установити, що:

1) набрання чинності цим Законом є зміною істотних умов праці та підставою для припинення безстрокового трудового договору з керівниками державних і комунальних закладів загальної середньої освіти згідно з пунктом 6 статті 36 Кодексу законів про працю України.

Упродовж двох місяців з дня набрання чинності цим Законом засновники державних та комунальних закладів загальної середньої освіти або уповноважені ними органи зобов’язані припинити безстрокові трудові договори з керівниками цих закладів та одночасно укласти з ними (за їх згодою) трудові договори (контракти) строком на 6 років без проведення конкурсу або у разі їх незгоди не продовження трудових відносин на основі строкового трудового договору звільнити їх згідно з пунктом 6 статті 36 Кодексу законів про працю України. Після завершення строку трудового договору такі особи мають право обиратися на посаду керівника цього ж закладу освіти на ще один строк відповідно до статті 18 цього Закону;

2) набрання чинності цим Законом є зміною істотних умов праці та підставою для припинення безстрокового трудового договору з педагогічними працівниками державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, яким виплачується пенсія за віком, згідно з пунктом 6 статті 36 Кодексу законів про працю України.

Упродовж двох місяців з дня набрання чинності цим Законом керівники державних та комунальних закладів загальної середньої освіти зобов’язані припинити безстрокові трудові договори з педагогічними працівниками цих закладів освіти, яким виплачується пенсія за віком, з одночасним укладенням з ними (за їх згодою) трудових договорів (контрактів) строком на 1 рік або звільнити їх згідно з пунктом 6 статті 36 Кодексу законів про працю України;

Дана норма, суперечить Конституції України, а саме: ст.3, ст.8, ст.21, 22, ст.23, ст.24, ст.28, ст.43, ст.56, ст.68.

З повагою

Голова   Івано-Франківської міської

організації Профспілки працівників

освіти і науки України                                                                    А.Дем`янчук

Голова правління Громадської

організації «КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ                                          М.Калинюк

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ»